Her har vi samlet vores oftest stillede spørgsmål som berører dig som lejer.

Du er også altid velkommen til at kontakte os på telefonen 53 54 26 86 eller sende os en mail på bo@bo-to.dk.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvem sørger for trappevask?


Det er forskelligt fra ejendom til ejendom hvem der står for trappevask. Ved nogle ejendomme er det udlejer der står for det og i andre er det overladt til lejerne. Det vil fremgå af din husorden, hvis du har pligt til at deltage i en ordning med trappevask.
Hvad er depositum og forudbetalt leje?


I forbindelse med at du overtager lejligheden, indbetaler du et depositum, svarende til 3 måneders leje. Depositum står til sikkerhed for udlejers udgifter til istandsættelse ved fraflytning og kan således ikke modregnes/bruges til betaling af husleje. Udover indbetalt depositum betales der ved visse lejemål forudbetalt leje. Forudbetalt leje er en sikkerhed for at lejer betaler sin husleje. Når der f.eks. er betalt forudbetalt leje på 3 måneder, vil du ikke skulle betale leje de sidste 3 måneder du bor i lejligheden men alene aconto forbrug.
Hvad er aconto forbrug?


I ejendommen betaler du ud over din husleje aconto forbrug for vand/varme/el. Af det beløb du betaler er et aconto beløb betyder, at det er et overslag over hvad du forventes at bruge i løbet af året. Når året er omme, laves der en samlet opgørelse over det forbrug du rent faktisk har haft. Det kan betyde at du får penge tilbage hvis du har haft mindre forbrug end forventet, men kan også betyde du skal betale ekstra hvis dit forbrug har været højere end forventet. El indgår som oftest ikke i dette beløb og bliver ofte afregnet direkte overfor energiselskabet.
Hvor lang er lejeperioden?


Som udgangspunkt er lejeperioden altid ubegrænset. Der kan være enkelte lejemål som der er planer om skal renoveres og derfor udlejes midlertidigt.
Hvor mange kan stå på lejekontrakten?


Der kan maksimum stå tre personer på lejekontrakten.
Må jeg holde husdyr i lejemålet?


Det er ikke tilladt at have husdyr i vores ejendomme medmindre det konkret er aftalt i lejekontrakten.
Generelle vilkår


Vi gør opmærksom på, at indholdet på hjemmesiden alene er vejledende og at der i den enkelte lejekontrakt kan være truffet særlige aftaler. Det er altid indholdet af den konkrete lejekontrakt med tilhørende vilkår der er gældende.
Flytteopgørelse


Når du er fraflyttet et lejemål, udarbejdes en flytteopgørelse, hvor der foretages opgørelse af dit depositum m.v. Flytteafregningen vil som regel ske over 2 omgange, da vand- og varmeregnskabet skal være afsluttet førend den endelige opgørelse kan udarbejdes. Indtil der foreligger et forbrugsregnskab vil der blive tilbageholdt et beløb til sikkerhed for evt. efterbetaling på som oftest kr. 1.500, idet der dog kan tilbageholdes yderligere såfremt du tidligere har fået store efteregninger. Hvis fraflytningen f.eks. finder sted pr. 1. februar og vand- og varmeregnskabet afsluttes pr. 1. januar, vil der gå mere end 1 år efter fraflytningen, før endelig opgørelse kan foretages. Et vand- og varmeregnskab der afsluttes 1. januar vil typisk først foreligge marts måned.
Fraflytning - praktik


Nedenstående huskeliste for fraflytningen kan og bør anvendes så man som lejer undgår en unødvendig efterregning.

 • Rydning og grundig rengøring inden flyttesynet
 • Rydning af eventuelle lofts- eller kælderrum (husk også at medtage cykler henstillet på ejendommen)
 • Kontakt elselskabet for framelding . Husk at dato for ophør af lejeforholdet (ikke fraflytningsdatoen)
 • Sørg for at bortskaffe efterladte møbler, affald m.v. i forbindelse med flytningen.
 • Ved flyttesynet skal samtlige nøgler til lejemålet afleveres. Er der udleveret systemnøgler skal de nøglenumre, som er udleveret til lejer ved indflytning, returneres igen. Mangler en eller flere nøgler hæfter lejer for omkodning af systemcylindre samt nye nøgler.
 • Meddele flytning til postvæsenet/folkeregisteret.
Istandsættelse ved fraflytning De nærmere regler om istandsættelse af lejemålet fremgår af lejekontrakten. Rengøring For alle lejemål gælder det altid, at lejemålet skal afleveres fuldstændigt ryddet og grundigt rengjort. Rengøring omfatter blandt andet støvsugning, afvaskning og aftørring af alle overflader, indvendig rengøring af skabe og skuffer, affedtning/afvaskning af hvidevarer – udvendigt såvel som indvendigt. Husk at afrense ovnen inkl. alle riste/plader samt at rengøre køleskabet indvendigt inkl. afrimning af fryser. Al sanitet og flisebelægning skal være rengjort og afrenset for kalk. Afløb og afløbsriste skal være rensede. Alle lejemålets vinduer skal være nypudsede indvendigt OG udvendigt. Lofts- eller kælderrum Husk også at tilhørende lofts- eller kælderrum skal være ryddet og uaflåste ligesom cykler skal fjernes.
Istandsættelse


Såfremt lejemålet er overtaget istandsat, vil det som regel være aftalt i kontrakten, at lejemålet skal istandsættes for din regning ved fraflytningen. Udover selve istandsættelsen skal du betale husleje m.v. i den periode, der medgår til istandsættelsen. Istandsættelsens nærmere omfang fastlægges ved flyttesynet. Ved flyttesynet udfærdiges en synsrapport, hvori det anføres hvilke arbejder, der skal gennemføres for din regning. Ved flyttesynet tages konkret stilling til hvilke arbejder, der er nødvendige for at lejemålet fremtræder istandsat. Huller og mærker på lofter, vægge, døre, træværk og alle øvrige malede overflader, skal repareres og nymales, så der ikke er efterladt synlige spor. Ligeledes skal gulve som minimum mellemslibes og lakeres så der ikke er efterladt mærker/ridser fra din lejeperiode. Der kan være behov for egentlig afhøvling af gulve inden lakering, hvis der er dybere mærker/ridser/skader. Alle arbejder i lejemålet forestås af professionelle håndværkere sikrende et ordentligt resultat for alle parter.
Indeklima - fugt


Har du fugtskader i din lejlighed kan du finde råd og vejledning her.

 • Sørg for at lufte godt ud – lav gennemtræk i lejligheden 5-10 minutter flere gange om dagen.
 • Vær omhyggelig med udluftningen i dit køkken når du laver mad (brug emhætten) og i badeværelset når du har været i bad.
 • Der må ikke tørres tøj i lejligheden, og evt. vasketøj henvises til tørring udendørs eller i evt. vaskekælder.
 • Hold den samme temperatur (ikke under 18 grader) i alle rum i lejligheden.
 • Undgå større møbler, fx skabe og store gardiner op mod ydermure i ældre bebyggelser.
 • Hold friskluftventiler i vinduesrammer og ydervægge åbne og hold øje med, at aftrækskanaler i din bolig virker.
Sådan fjerner du fugt
 1. Find årsagen – er der vandskader, tilstoppede udsugningskanaler, luftes der ikke ud i lejligheden, gøres der ikke ugentligt rent i lejligheden, tørrer du tøj i lejligheden eller
 2. Fjern årsagen – når du har fundet årsagen til fugtangrebene i din lejlighed skal fugten fjernes. Er der tale om mindre angreb kan du rengøre med Rodalon eller Klorin – lad det sidde på overfladen i minimum 20 minutter før du vasker af igen. Er der tale om større angreb skal du kontakte os – så får vi kontrolleret hvad årsagen er, så vi kan igangsætte udbedring. Der gøres dog opmærksom på, at såfremt årsagen skyldes lejers forhold, hæfter lejer for udbedringen.
Indflytning


Når du har truffet aftale med os om at leje et lejemål, vil vi fremsende en lejekontrakt, som du skal underskrive og returnere. Du skal samtidigt sørge for at indbetale depositum m.v. til den konto der fremgår af lejekontrakten. Vi gør opmærksom på, at vi IKKE anvender PBS men derimod konto-til-konto overførsel. Du bedes derfor kontakte din bank og sørge for etablering af en fast overførsel af husleje til den i lejekontrakten anførte konto. Overtagelsestidspunkt Senest 7 dage før overtagelsesdagen, vil du/I blive indkaldt til et indflytningssyn. Indkaldelsen vil ske via e-mail. Indflytningssynet vil senest blive afholdt d. 1. eller 15. i en måned. Falder d. 1. eller d. 15 i en weekend eller på en helligdag, vil indflytningssynet i stedet blive afholdt den førstkommende hverdag herefter. Nøgler til lejemålet inkl. postkasse overdrages ved indflytningssynet og påføres indflytningsrapporten. Mangler ved indflytningen Ved indflytningssynet udarbejdes en indflytningsrapport, hvori lejemålets stand dokumenteres. Du/I får udleveret en kopi af rapporten på indflytningssynet. Huskeliste ved indflytning Nedenstående huskeliste kan anvendes: Bortskaf selv flyttekasser og andet affald fra indflytningen. Få sat lås og navn på dit eventuelle lofts- eller kælderrum Hvis du selv har valgt at tilmelde - tilmeld dig som forbruger hos el-selskab Opret en fast overførsel på husleje Sæt navn på postkassen og evt. dørtelefon. Meddel flytning til postvæsenet Meddel flytning til folkeregisteret
Opsigelse af lejemål


Af lejekontrakten fremgår det, hvilke aftaler, der er indgået vedrørende opsigelse og fraflytning, herunder hvilket opsigelsesvarsel der gælder samt krav til istandsættelse m.v. En opsigelse af lejemålet skal altid ske skriftligt, og gerne pr. e-mail. Opsigelsen skal være underskrevet af alle lejere, hvilket vil sige, at den skal være underskrevet af de personer, der er anført på lejekontrakten samt eventuelle ægtefæller. Opsigelsen skal indeholde oplysninger om:

 • Dit navn og kontaktoplysninger (telefon & mail)
 • Lejemålets adresse
 • Dato for fraflytning, herunder eventuelt ønske om tidligere fraflytning (før opsigelsesperiodens udløb)
 • Din fremtidige adresse og et kontonummer (hvis den er kendt, ellers oplyses den inden flyttesynet)
 • Hvis du gerne vil anbefale en ny lejer til lejemålet, er du velkommen til at anføre dette i opsigelsen. I givet fald skal du da oplyse navn, adresse og kontaktdata på den interesserede lejer. Vi kan dog ikke give nogen garanti for at de bliver tilbudt lejemålet.
Efter lejeloven gælder der som hovedregel et opsigelsesvarsel på 3 måneder til den 1. i en måned, men et andet varsel kan være aftalt i lejekontrakten. Som udgangspunkt hæfter du for husleje m.v. i opsigelsesperioden, men vi vil forsøte at få lejemålet genudlejet hurtigst muligt, hvis dette ønskes. Opsigelsen gælder fra den dato vi modtager den og ikke fra den dato du afsender den. Du bør derfor fremsende opsigelsen i god tid inden et månedsskifte, for at være sikker på, at vi har modtaget den rettidigt. Når vi modtager din opsigelse, vil vi i løbet af en uges tid fremsende et brev/en e-mail til dig, hvori vi anerkender modtagelsen og beskriver det videre forløb.